گزینش نهایی - بررسی و انتخاب طرح های دارای صلاحیت برای ورود به دوره شتابدهی

منتورشیب و نظارت : ارائه خدمات و زیرساخت فعالیت ، خدمات آموزشی و ... نضارت دقیق بر روند.

اعلام فراخوان عمومی
دریافت
 طرح
شتابدهی
پیش
 شتابدهی

داوری طرح های دریافت شده توسط تیم های فناور با توجه به امکان حصول به موفقیت ، تبحر تیم و تجربه...

منتورشیب و نظارت : ارائه خدمات و زیرساخت فعالیت ، خدمات آموزشی و ... نضارت دقیق بر روند.

ارائه  به سرمایه گذار
ارائه
 محصول نهایی

Demo Day