شتاب دهنده اکتوتک

ثبت نام رویداد پیش شتاب دهی اکتوتک

تاریخ تولد(Required)
خیابان
اصافه آدرس
هرگونه استعداد و یا توانایی و مهارت خود را بنویسید
در صورت داشتن سابقه کار و یا انجام پروژه به صورت مختصر بنویسید